Συλλογικά Συστήματα Διαχείρισης ΑΚΚ

Συλλογικά Συστήματα Διαχείρισης ΑΚΚ
You are here:

Το Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης ΑΚΚ

Το Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης ΑΚΚ οργανώνεται και λειτουργεί από φορέα διαχείρισης, ο οποίος προτείνεται από πέραν των τριών (3) παραγωγών ΑΚΚ και αποτελεί οργανισμό μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Στις κυριότερες υποχρεώσεις των Συλλογικών Συστημάτων Διαχείρισης εμπίπτουν τα εξής:

 • Προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης/ ανάκτησης των παραγόμενων ΑΚΚ (τουλάχιστον 70%).
 • Προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για την ορθολογιστική διαχείριση των ΑΚΚ κατά το στάδιο παραγωγής τους για περιορισμό επιβλαβών επιπτώσεων και οχληρίας.
 • Προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για χωριστή συλλογή ΑΚΚ για επίτευξη μεγάλου ποσοστού ανάκτησης, ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης των παραγόμενων ΑΚΚ.
 • Προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες ώστε η συλλογή και η μεταφορά των ΑΚΚ να διενεργείται αποκλειστικά από κατόχους πιστοποιητικού καταχώρησης στο αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων.
 • Προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για την επίτευξη υψηλού βαθμού συνεργασίας όλων των οικονομικών παραγόντων που συμμετέχουν στη διαχείριση ΑΚΚ.
 • Εξασφαλίζει ότι οι εργολήπτες και οι παραγωγοί ΑΚΚ, τα μέλη του, εκπληρώνουν τις προβλεπόμενες στην σχετική νομοθεσία υποχρεώσεις τους και εκδίδει ειδοποιήσεις μη συμμόρφωσης όποτε κρίνεται απαραίτητο.
 • Καταχωρεί, σε ηλεκτρονική μορφή τις γνωστοποιήσεις έναρξης εργασιών έργων, παρέχοντας στο Διευθυντή (του Τμήματος Περιβάλλοντος) πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα.
 • Ελέγχει ότι τα μέλη του ετοιμάζουν το Σχέδιο Διαχείρισης των ΑΚΚ που θα προκύψουν από το έργο, πριν από την έναρξη των εργασιών (αφού γνωστοποιηθεί με σχετικό έντυπο η έναρξή του).
 • Ελέγχει ότι μέλη του εφαρμόζουν τους όρους και τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην νομοθεσία.
 • Αποστέλλει στο Διευθυντή (του Τμήματος Περιβάλλοντος) στο τέλος κάθε μήνα, συγκεντρωτικό πίνακα έναρξης εργασιών με αναφορά στην επωνυμία της εταιρείας/ εργολήπτη , σχετικό έργο που ανέλαβε την εκτέλεση, την ημερομηνία έναρξής καθώς και την αναμενόμενη διάρκειά του.
 • Εξασφαλίζει ότι, σε περίπτωση που τα μέλη του θα διαχειριστούν τα ίδια τα ΑΚΚ που παράγουν, κατέχουν τις εν ισχύει απαραίτητες άδειες διαχείρισης αποβλήτων και πιστοποιητικά (καταχώριση στο Αρχείο Διαχειριστών Αποβλήτων).
 • Εκπαιδεύει τα μέλη του για τη σωστή και ορθολογική διαχείριση των παραγόμενων ΑΚΚ, καθώς και για την επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης, ανάκτησης και αξιοποίησης των παραγόμενων ΑΚΚ.
 • Ελέγχει, συμβουλεύει και καθοδηγεί τα μέλη του, για χρήση ή/ και αξιοποίηση των παραγόμενων ΑΚΚ στον μέγιστο δυνατό βαθμό.
 • Διεξάγει ελέγχους στα μέλη του και στα έργα τους για την τήρηση των εντύπων αναγνώρισης και παρακολούθησης μεταφοράς αποβλήτων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Αποβλήτων (Έντυπο Αναγνώρισης και Παρακολούθησης Μεταφοράς Αποβλήτων) Διατάγματος και των στοιχείων για την επεξεργασία ή/ και την τελική διάθεση των παραγόμενων ΑΚΚ, σύμφωνα με τους όρους της Άδειας Διαχείρισης Αποβλήτων του Συλλογικού Συστήματος Διαχείρισης ΑΚΚ·
 • Συντονίζει, καταγράφει και παρακολουθεί τις διαδικασίες διαχείρισης (από τα αρχικά στάδιο παραγωγής έως και την τελική διάθεση των παραγόμενων ΑΚΚ).
 • Διατηρεί κοινή ηλεκτρονική πλατφόρμα εισαγωγής των ποσοτήτων των παραγόμενων ΑΚΚ. Στόχος η ομοιόμορφη, ορθή και αποτελεσματική καταγραφή των δεδομένων και η εξαγωγή στατιστικών και εκθέσεων για την ορθολογική διαχείριση των ΑΚΚ.
 • Εφαρμόζει επαρκή μηχανισμό αυτοελέγχου που υποστηρίζεται από νόμιμο ελεγκτή ή/ και νόμιμα ελεγκτικά γραφεία (έγκριση από την αρμόδια αρχή), και υπόκειται σε τακτικούς ανεξάρτητους ελέγχους για την αξιολόγηση της οικονομικής του διαχείρισης και της ποιότητας των στοιχείων που συλλέγονται και υποβάλλονται.