Μελετητής έργου και ΑΚΚ

Μελετητής έργου και ΑΚΚ
You are here:

Μελετητής έργου και ΑΚΚ

Ο μελετητής του έργου έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις του άρθρου 2 του Περί Ρυθμίσεων Οδών και Οικοδομών Νόμου και σημαίνει το πρόσωπο το οποίο:

  • Είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο μελών του ΕΤΕΚ και κατέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, δυνάμει του περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου
  • Έχει κατάλληλα εξουσιοδοτηθεί και αναλάβει την εκπόνηση μελέτης έργου προσήκοντος σε αρχιτέκτονα ή σε πολιτικό μηχανικό.Και
  • Είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών το οποίο τηρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου∙

Ο Μελετητής του Έργου είναι υπεύθυνος για να εκτιμά – υπολογίζει τις ποσότητες και τα είδη των αποβλήτων κατά το στάδιο της μελέτης του έργου και να κοστολογεί τη διαχείρισης ΑΚΚ κατά την υποβολή της προσφοράς.