Ποιοι είμαστε

You are here:
Διαχείριση Αποβλήτων Κατασκευών Κατεδαφίσεων

Κυπριακός Οργανισμός Διαχείρισης Αποβλήτων

ΚΟΔΑ

Σε μία κοινή προσπάθεια ο Σύνδεσμος Εργολάβων Οικοδόμων Κύπρου και ο Σύνδεσμος Εργολάβων Οικοδόμων Αμμοχώστου ίδρυσαν και αδειοδότησαν τον Κυπριακό Οργανισμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΚΟΔΑ).

Από το 2015, ο ΚΟΔΑ, λειτουργεί υπό την ιδιότητα Φορέα Διαχείρισης του Συλλογικού Συστήματος Διαχείρισης Αποβλήτων.

Το Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων από Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (Συ. Συ. ΚΟΔΑ για ΑΚΚ), είναι υπεύθυνο για την εκπλήρωση των Περιβαλλοντικών και Νομικών Υποχρεώσεων των Εργολάβων σε σχέση με τη διαχείριση αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις.

Το Συλλογικό Σύστημα διαχείρισης ΑΚΚ του ΚΟΔΑ, ιδρύθηκε και λειτουργεί ώστε να διασφαλίζει:
Τη συμμόρφωση των Μελών του με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία.
Την προώθηση πνεύματος συνεργασίας και συλλογικότητας μεταξύ των μελών του.
Την ακεραιότητα του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του Οργανισμού.

ΟΡΑΜΑ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Ο ΚΟΔΑ ως συλλογικό σύστημα διαχείρισης αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων έχει ένα όραμα και μια αποστολή που αντικατοπτρίζουν τις βέλτιστες πρακτικές για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, την ασφάλεια και την αποδοτικότητα των πόρων.

Όραμα

Η δημιουργία ενός σύγχρονου, βιώσιμου και αποδοτικού συστήματος διαχείρισης αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων που προωθεί την περιβαλλοντική αειφορία, την ασφάλεια και την επαναχρησιμοποίηση πόρων, παρέχοντας παράλληλα οικονομικά οφέλη.

Αυτή η αποστολή και το όραμα ενσωματώνονται στη στρατηγική και τις καθημερινές δραστηριότητες του ΚΟΔΑ, προκειμένου να επιτευχθούν βέλτιστα αποτελέσματα.

Αποστολή

  • Περιβαλλοντική Αειφορία: Η μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον με τη μείωση των αποβλήτων, την προαγωγή της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης και την περιορισμένη χρήση φυσικών πόρων.

  • Ασφάλεια και Υγεία: Διασφάλιση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων και του κοινού, κατά τη διάρκεια της διαχείρισης αποβλήτων.

  • Επαναχρησιμοποίηση: Η προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.

  • Κοινωνική Υπευθυνότητα: Η συμβολή στην κοινωνία με πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν την τοπική οικονομία και προάγουν την κοινωνική υπευθυνότητα.

  • Οικονομική Αποδοτικότητα: Παροχή οικονομικά βιώσιμων λύσεων και διευκολύνσεων για τη διαχείριση αποβλήτων, προσφέροντας παράλληλα αξία στους πελάτες και τους συνεργάτες.