Ιδιοκτήτης Έργου και ΑΚΚ

Ιδιοκτήτης έργου και ΑΚΚ
You are here:

Γνωστοποίηση της Έναρξης Εργασιών Εκτέλεσης Έργου

Ο ιδιοκτήτης του έργου ή ο εργολήπτης (παραγωγός ΑΚΚ) κατά τη μεταβίβαση της ευθύνης διαχείρισης των παραγόμενων ΑΚΚ, έχει υποχρέωση να αποστείλει, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έναρξης της εκτέλεσης των εργασιών έργου, γραπτή γνωστοποίηση των εργασιών έργου στο Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων στο οποίο συμμετέχει ή στο Ατομικό Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων το οποίο διαχειρίζεται.

Στο Συλλογικό ή Ατομικό Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων, καταχωρούνται ηλεκτρονικά, σε κοινή ηλεκτρονική πλατφόρμα, οι ποσότητες των παραγόμενων ΑΚΚ, όπως προνοεί η νομοθεσία.  Ταυτόχρονα οι ποσότητες αυτές κοινοποιούνται στον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος.

Σχέδιο Διαχείρισης AKK

Με την ανάληψη της υποχρέωσης για τη διαχείριση των ΑΚΚ, ο παραγωγός ΑΚΚ, οφείλει πριν από την έναρξη της εκτέλεσης του έργου, να ετοιμάσει και να υποβάλει στο Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων που συμμετέχει ή στο Ατομικό Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων που διαχειρίζεται, το Σχέδιο Διαχείρισης ΑΚΚ. Το έντυπο καθορίζεται από τον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος.

Το έντυπο του ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΚ περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

1 Για όγκο αποβλήτων > 300 κυβικά μέτρα (m3) διενεργείται στο εργοτάξιο χωριστή συλλογή τουλάχιστον για το ξύλο, τα ανόργανα κλάσματα, τα μέταλλα, το γυαλί, τα πλαστικά και το γύψο.

2 Για όγκο αποβλήτων > 300 κυβικά μέτρα (m3) ο παραγωγός υποχρεούται όπως χρησιμοποιεί τις βέλτιστες τεχνικές για την επιλεκτική κατεδάφιση και χωριστή συλλογή των επικίνδυνων ουσιών και την επιλεκτική αφαίρεση υλικών τουλάχιστον για το ξύλο, τα ανόργανα κλάσματα, τα μέταλλα, το γυαλί, τα πλαστικά και το γύψο.

Έγκριση Χώρου Εργοταξίου και Προσωρινής Αποθήκευσης ΑΚΚ

Ο χώρος του εργοταξίου, όταν δεν μπορεί να χωροθετηθεί εντός του χώρου όπου εκτελείται το έργο, μπορεί να χωροθετηθεί σε άλλο χώρο εντός των διοικητικών ορίων του χώρου ή της κοινότητας, μετά από έγκριση της αντίστοιχης Τοπικής Αρχής.

Στις περιπτώσεις όπου ο χώρος του εργοταξίου χωροθετείται εκτός του χώρου που εκτελείται το έργο ή στις περιπτώσεις όπου συνορεύει με τον χώρο που εκτελείται το έργο, απαιτείται έγκριση του χώρου του εργοταξίου και της προσωρινής αποθήκευσης των αποβλήτων από την Αρμόδια Αρχή Τοπικής Διοίκησης.

Για εξασφάλιση της έγκρισης υποβάλλεται αίτηση σε έντυπο, ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, το οποίο καθορίζεται από τον  Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος.

Στο έντυπο συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον τα εξής:

Νοείται ότι ο χώρος του εργοταξίου και της προσωρινής αποθήκευσης των αποβλήτων δεν δύναται να βρίσκεται εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου ή της Κοινότητας που εκτελείται το έργο.

Η αίτηση εξετάζεται από τη σχετική Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης και εγκρίνεται ή απορρίπτεται εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Η Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης δύναται να θέσει όρους κατά τη χορήγηση της άδειας. Όρους σχετικά με τον περιορισμό της οχληρίας από το θόρυβο, τη σκόνη, τη κυκλοφορία βαρέων οχημάτων και μηχανημάτων, την απομάκρυνση όλων των υλικών και μηχανημάτων, και την αποκατάσταση των χώρων με τον τερματισμό της λειτουργίας του εργοταξίου.

Απαιτείται επίσης, κατάθεση Τραπεζικής Εγγύησης στην σχετική Αρχή Τοπικής Διοίκησης για οποιαδήποτε αποζημίωση χρειαστεί να καταβληθεί.