Επιβλέπων μηχανικός και ΑΚΚ

Επιβλέπων μηχανικός και ΑΚΚ
You are here:

Επιβλέπων μηχανικός και ΑΚΚ

Ο Επιβλέπων Μηχανικός έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις του άρθρου 2 του Περί Ρυθμίσεων Οδών και Οικοδομών Νόμου και σημαίνει το πρόσωπο το οποίο:

  • Είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο μελών του ΕΤΕΚ και κατέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, δυνάμει του περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου
  • Έχει κατάλληλα εξουσιοδοτηθεί και αναλάβει την εκπόνηση μελέτης έργου προσήκοντος σε αρχιτέκτονα ή σε πολιτικό μηχανικό.Και
  • Είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών το οποίο τηρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμου∙

Ο Επιβλέπων Μηχανικός του έργου διασφαλίζει την τήρηση/ εφαρμογή του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων από Κατασκευές και Κατεδαφίσεις. Συγκεκριμένα, κατά το στάδιο εκτέλεσης του έργου προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες ώστε να εφαρμοστεί το σχέδιο διαχείρισης ΑΚΚ (και ενημερώνει γραπτώς τον ιδιοκτήτη του έργου). Έπειτα, με την ολοκλήρωση του έργου, πιστοποιεί την ορθή διαχείριση των παραγόμενων ΑΚΚ, σύμφωνα με το σχετικό σχέδιο διαχείρισης και ενημερώνει το Συλλογικό ή Ατομικό Σύστημα Διαχείρισης, με σχετικό έντυπο.

Το ΕΝΤΥΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΚΚ, καθορίζεται με γνωστοποίηση του Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος, Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας.