Περί Αποβλήτων Κανονισμοί του 2023 (Κ.Δ.Π. 112/2023)

Οι περί Αποβλήτων Κανονισμοί του 2023 αποσκοπούν στη ρύθμιση της διαχείρισης των Αποβλήτων από Κατασκευές και Κατεδαφίσεις μέσα από τη πρόληψη, μείωση και σωστή διαχείρισή τους καθώς και την επίτευξη του σχετικού Ευρωπαϊκού στόχου για ανακύκλωση.
Διαχείριση Αποβλήτων Κατασκευών Κατεδαφίσεων
You are here:

Περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων από Κατασκευές και Κατεδαφίσεις) Κανο-νισμοί του 2023 (Κ.Δ.Π. 112/2023)

Οι  περί Αποβλήτων Κανονισμοί του 2023 αποσκοπούν στη ρύθμιση της διαχείρισης των Αποβλήτων από Κατασκευές και Κατεδαφίσεις μέσα από τη πρόληψη, μείωση και σωστή διαχείρισή τους καθώς και την επίτευξη του σχετικού Ευρωπαϊκού στόχου για ανακύκλωση.

Σκοπός των Κανονισμών είναι η προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας μέσω της θέσπισης νέων μέτρων που να εξασφαλίζουν την ορθολογιστική διαχείριση των ΑΚΚ και την επίτευξη του στόχου για 70% επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση των ΑΚΚ. Πιο συγκεκριμένα οι κανονισμοί αυτοί φροντίζουν για

  • Την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων από οικοδομικές εργασίες μέσω περιορισμού του συνολικού όγκου των παραγόμενων αποβλήτων και των αναμενόμενων επιβλαβών επιπτώσεων.
  • Προώθηση της ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανάκτησης των ΑΚΚ και τη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης των οικονομικών παραγόντων που συμμετέχουν σε σχετικά έργα και δράσεις.
  • Επίτευξη των ποσοτικών στόχων για ανακύκλωση και άλλες εργασίες ανάκτησης ΑΚΚ εντός των εκάστοτε τιθέμενων ορίων.
  • Καθορισμό των βασικών απαιτήσεων ως προς τη φύση της επαναχρησιμοποίησης των ΑΚΚ.
  • Τον διαχωρισμό των ΑΚΚ στον χώρο παραγωγής τους, για επίτευξης μεγαλύτερου ποσοστού ανακύκλωσης και ανάκτησης των υλικών.
  • Ενίσχυση της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων δημόσιων και ιδιωτικών οικονομικών παραγόντων.
  • Κοινοποίηση όλων των μέτρων που λαμβάνονται στους χρήστες και στους καταναλωτές (σημαντική η συμβολή για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση).

Μέσω της Κ.Δ.Π. 112/2023, ρυθμίζεται η ευθύνη του ιδιοκτήτη του έργου, του παραγωγού ΑΚΚ, του φορέα διαχείρισης και του φορέα εκμετάλλευσης σε σχέση με τη διαχείριση των αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις. Από τους συγκεκριμένους κανονισμούς εξαιρούνται έργα από τα οποία αναμένεται τα παραγόμενα απόβλητα δεν ξεπερνούν τα 12 κυβικά μέτρα (12 m3).

Οι υποχρεώσεις που φέρει ο ιδιοκτήτης του έργου, όπως αυτές ορίζονται από τη Κ.Δ.Π. 112/2023, εξασφαλίζουν την ορθή διαχείρισης των ΑΚΚ λόγω της των ποσοτήτων των παραγόμενων ΑΚΚ, τις φύσης/ είδους τους, καθώς και του πραγματικού κόστους διαχείρισής τους, την εφαρμογή και τον έλεγχο του σχεδίου διαχείρισης των ΑΚΚ και την εγγραφή των εργοληπτών στα Συλλογικά Συστήματα.

Μέσω των ευθυνών/ υποχρεώσεων που φέρει ο παραγωγός ΑΚΚ, όπως αυτές ορίζονται από τη Κ.Δ.Π. 112/2023, επιτυγχάνεται, ο έλεγχος και η εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης των παραγόμενων αποβλήτων ΑΚΚ και της σχετικής νομοθεσίας.

Οι υποχρεώσεις των εργοληπτών και των παραγωγών αποβλήτων, όπως προκύπτουν από τους κανονισμούς συνοψίζονται στο εξής διάγραμμα το οποίο έχει ετοιμαστεί από το Τμήμα Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

*Πεδίο Εφαρμογής των Κανονισμών: Οι εν λόγω Κανονισμοί δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση κατά την οποία το έργο δεν εμπίπτει σε τάξη έργου το οποίο περιλαμβάνει εργασίες από τις οποίες εκτιμάται ότι θα παραχθούν ΑΚΚ συνολικής ανάμεικτης μη συμπιεσμένης ποσότητας υλικών κατ′ όγκο μέχρι και 12 m3.

Μοιραστείτε αυτήν την ανάρτηση
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp