Πηγές προέλευσης των Αποβλήτων κατασκευών Κατεδαφίσεων (ΑΚΚ)

Οι πηγές προέλευσης των ΑΚΚ μπορούν να χωριστούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τις φυσικές πηγές ή τις ανθρωπογενείς πηγές.
Πηγές προέλευσης των Αποβλήτων κατασκευών Κατεδαφίσεων (ΑΚΚ)
You are here:

Πηγές προέλευσης των Αποβλήτων κατασκευών Κατεδαφίσεων (ΑΚΚ)

Οι πηγές προέλευσης των ΑΚΚ μπορούν να χωριστούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τις φυσικές πηγές ή τις ανθρωπογενείς πηγές.

Στις φυσικές πηγές συγκαταλέγονται τα απόβλητα που δημιουργούνται από Σεισμούς, Πλημμύρες, Τυφώνες, Τσουνάμι, κλπ.

Στις ανθρωπογενείς πηγές περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

α. Απόβλητα προερχόμενα από Εκσκαφές, τα οποία απαντώνται σχεδόν σε κάθε κατασκευαστική δραστηριότητα (γεωτεχνικά έργα, έργα κλπ). Η ποσότητα των ΑΕΚΚ στην περίπτωση αυτή διαφοροποιείται σημαντικά ανά έτος, αφού εξαρτάται από το πλήθος και το μέγεθος των τεχνικών έργων, αλλά και η σύστασή τους ποικίλει ανάλογα το είδος του έργου και τα γεωλογικά δεδομένα. Συνήθως η συγκεκριμένη υποκατηγορία αποτελείται από χώματα εκσκαφών , άμμο, χαλίκια, πέτρες και άργιλο και οτιδήποτε άλλο μπορεί να προκύψει από μια εκσκαφή.

β. Απόβλητα προερχόμενα από Κατεδαφίσεις, τα οποία χαρακτηρίζονται εξίσου από μεγάλη ανομοιογένεια, εξαρτώμενα από τα υλικά κατασκευής της εκάστοτε δομής (κτίρια, οικοδομές, τεχνικά έργα υποδομής προς επισκευή ή ολική ανακαίνιση κλπ.)που πρόκειται να κατεδαφιστεί, την παλαιότητά της, την χρήση της καθώς επίσης και από το είδος της κατεδάφισης (ολική ή επιλεκτική). Στην συγκεκριμένη κατηγορία συναντάμε υλικά όπως σκυρόδεμα, τούβλα, πλάκες επίστρωσης, γύψο, είδη υγιεινής, χώμα χαλίκι, αλλά και σωληνώσεις από δίκτυα απορροής αποχέτευσης, ύδρευσης, προϊόντα ξυλείας κλπ.

γ. Απόβλητα προερχόμενα από Εργοτάξια, όπως ξύλο, πλαστικό, γυαλί, καλώδια, χρώματα, διάφορα αδρανή οικοδομικά υλικά και στοιχεία επικαλύψεων προσόψεων και γενικά όλα εκείνα τα υλικά τα οποία μπορούμε να συναντήσουμε σε ένα εργοτάξιο κάποιου έργου κατασκευής, επισκευής, επέκτασης κλπ. Στην κατηγορία αυτή σημαντικές ποσότητες αποτελούν και τα υλικά συσκευασίας των παραπάνω υλικών.

δ. Απόβλητα προερχόμενα από Εργασίες Οδοποιίας, όπως ασφαλτικά και γενικότερα υλικών οδοστρώματος και υπόβασης αυτού (χαλίκια, άμμος, σκύρα, κλπ.) τα οποία μπορούν να προκύψουν από κατασκευή, αποξήλωση και ανακατασκευή έργων οδοποιίας.

Μοιραστείτε αυτήν την ανάρτηση
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp