Κατηγοριοποίηση Αποβλήτων Κατασκευών Κατεδαφίσεων

Το περί Αποβλήτων (Κατάλογος Αποβλήτων) Διάταγμα του 2020 (ΚΔΠ 545/2020) έκδωσε τον κατάλογο των αποβλήτων όπου περιλαμβάνονται και τα στερεά επικίνδυνα (των οποίων οι ιδιότητες καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ) του βασικού νόμου.
Κατηγοριοποίηση Αποβλήτων Κατασκευών Κατεδαφίσεων
You are here:

Κατηγοριοποίηση Αποβλήτων Κατασκευών Κατεδαφίσεων

Σύμφωνα με το Άρθρο 8 του περι Αποβλήτων Νόμου του 2011, ο Υπουργός Γεωργίας  με    το περί Αποβλήτων (Κατάλογος Αποβλήτων) Διάταγμα του 2020 (ΚΔΠ 545/2020)  έκδωσε τον κατάλογο των αποβλήτων όπου περιλαμβάνονται και τα στερεά επικίνδυνα (των οποίων οι ιδιότητες καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ) του βασικού νόμου.

Οι διάφορες κατηγορίες αποβλήτων του Καταλόγου προσδιορίζονται πλήρως με τον εξαψήφιο κωδικό για το απόβλητο και τους αντίστοιχους διψήφιους και τετραψήφιους κωδικούς για τους τίτλους των κεφαλαίων. Ο (*) συμβολίζει επικίνδυνο απόβλητο.

 • Ο κατάλογος απαριθμεί απόβλητα τα οποία ορίζονται με έναν εξαψήφιο κωδικό. Τα διάφορα είδη αποβλήτων διαιρούνται σε 20 κεφάλαια. Οι αριθμοί αυτών των κεφαλαίων είναι τα δύο πρώτα ψηφία του κωδικού των αποβλήτων.
 • Το κεφάλαιο 17 συγκεντρώνει τα «Απόβλητα από κατασκευές και κατεδαφίσεις (περιλαμβάνεται χώμα εκσκαφής από μολυσμένες τοποθεσίες)», αλλά ορισμένα απόβλητα που μπορούν να βρεθούν σε ένα εργοτάξιο μπορούν να συνδέονται και με άλλα κεφάλαια.
 • Ανεξαρτήτως του είδους, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στο κτίριο θα πρέπει να υπάρχουν άλλα είδη αποβλήτων, όπως έπιπλα, εξοπλισμός πυρασφάλειας κ.λπ., που πρέπει να καταγραφούν στον έλεγχο αποβλήτων ή Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων.

Τα διάφορα είδη αποβλήτων ΑΚΚ ανήκουν σε μία από τις παρακάτω ομάδες:

 • Αδρανή απόβλητα- απόβλητα που δεν υφίστανται καμία σημαντική φυσική, χημική ή βιολογική μετατροπή. Τα αδρανή απόβλητα δεν θα επηρεάσουν άλλα υλικά, ακόμα κι αν έρθουν σε επαφή με οποιονδήποτε τρόπο που μπορεί να προκαλέσει περιβαλλοντική ρύπανση ή επιβλαβείς επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου. Η εκπλυσιμότητα και η περιεκτικότητα των αποβλήτων σε ρύπους πρέπει να είναι αμελητέα.
 • Μη αδρανή, μη επικίνδυνα υλικά
 • Μέταλλα – Γενικά, τα μέταλλα είναι εύκολα ανακυκλώσιμα, αλλά αν μολυνθούν ή περιέχουν μεγάλο μείγμα μετάλλων, ενδέχεται να μην είναι ανακυκλώσιμα και να χρειάζεται να γίνει υγειονομική ταφή τους.
 • Ξύλο – Το ξύλο θα πρέπει να διαιρείται περαιτέρω σε μη επεξεργασμένο (καθαρό) ξύλο, ξύλο επεξεργασμένο χωρίς επικίνδυνες ουσίες και ξύλο επεξεργασμένο με επικίνδυνες ουσίες (τα οποία θα πρέπει να χειρίζεται κανείς ως επικίνδυνα υλικά).
 • PVC – Το PVC (πολυβινυλοχλωρίδιο) μπορεί να ανακυκλωθεί εύκολα μηχανικά, αλλά με κατάλληλη διαλογή μπορούν να βελτιστοποιηθούν τα ποσοστά ανακύκλωσης PVC. Τα κύρια είδη PVC που έχουν εντοπιστεί είναι: σκληρό PVC και μαλακό PVC.
 • Κονίαμα – Απαντάται κυρίως σε υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο.
 • Υλικά συσκευασίας – Τα απόβλητα συσκευασίας υπόκεινται σε ειδικό κανονισμό (οδηγία 94/62/ΕΚ και τροποποιήσεις).
 • Ανάμεικτα μη επικίνδυνα απόβλητα – έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τα οικιακά απόβλητα και η επεξεργασία τους μπορεί να γίνει με τις ίδιες διαδικασίες.

Επικίνδυνα απόβλητα

Τα επικίνδυνα απόβλητα ορίστηκαν στην οδηγία 2008/98/ΕΚ ως τα απόβλητα που εμφανίζουν μια ή περισσότερες από τις επικίνδυνες ιδιότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα III. Τα επικίνδυνα απόβλητα υπόκεινται σε ειδικές προφυλάξεις για την απόρριψή τους και ρυθμίζονται σε όλη την Ευρώπη.

Το Κεφάλαιο 17 της ΚΔΠ 545/2020, συγκεντρώνει τα «Απόβλητα από κατασκευές και κατεδαφίσεις (περιλαμβάνεται χώμα εκσκαφής από μολυσμένες τοποθεσίες)»

17 01 σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και κεραμικά

 • 17 01 01 σκυρόδεμα
 • 17 01 02 τούβλα
 • 17 01 03 πλακάκια και κεραμικά
 • 17 01 06* μείγματα ή επιμέρους κλάσματα από σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και κεραμικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
 • 17 01 07 μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακακίων και κεραμικών, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 17 01 06

17 02 ξύλο, γυαλί και πλαστικό

 • 17 02 01 ξύλο
 • 17 02 02 γυαλί
 • 17 02 03 πλαστικό
 • 17 02 04* γυαλί, πλαστικό και ξύλο που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες ή έχουν μολυνθεί από αυτές

17 03 μείγματα ασφάλτου και ορυκτής πίσσας, λιθανθρακόπισσα και προϊόντα πίσσας

17 03 01* μείγματα ορυκτής ασφάλτου που περιέχουν λιθανθρακόπισσα

17 03 02 μείγματα ορυκτής ασφάλτου, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 17 03 01

17 03 03* λιθανθρακόπισσα και προϊόντα πίσσας

17 04 μέταλλα (συμπεριλαμβανομένων των κραμάτων τους)

 • 17 04 01 χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος
 • 17 04 02 αλουμίνιο
 • 17 04 03 μόλυβδος
 • 17 04 04 ψευδάργυρος
 • 17 04 05 σίδηρος και χάλυβας
 • 17 04 06 κασσίτερος
 • 17 04 07 ανάμικτα μέταλλα
 • 17 04 09* απόβλητα μετάλλων μολυσμένα από επικίνδυνες ουσίες
 • 17 04 10* καλώδια που περιέχουν πετρέλαιο, λιθανθρακόπισσα και άλλες επικίνδυνες ουσίες
 • 17 04 11 καλώδια, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 17 04 10

17 05 χώματα (συμπεριλαμβανομένων των χωμάτων εκσκαφής από μολυσμένες τοποθεσίες), πέτρες και μπάζα εκσκαφών

 • 17 05 03* χώματα και πέτρες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
 • 17 05 04 χώματα και πέτρες, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 17 05 03
 • 17 05 05* μπάζα εκσκαφών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
 • 17 05 06 μπάζα εκσκαφών, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 17 05 05
 • 17 05 07* έρμα σιδηροτροχιών που περιέχει επικίνδυνες ουσίες

17 05 08 έρμα σιδηροτροχιών, εκτός εκείνου που αναφέρεται στο 17 05 07

17 06 μονωτικά υλικά και υλικά δομικών κατασκευών που περιέχουν αμίαντο

 • 17 06 01* μονωτικά υλικά που περιέχουν αμίαντο
 • 17 06 03* άλλα μονωτικά υλικά που αποτελούνται από επικίνδυνες ουσίες ή τις περιέχουν
 • 17 06 04 μονωτικά υλικά, εκτός εκείνων που αναφέρονται στα 17 06 01 και 17 06 03
 • 17 06 05* υλικά δομικών κατασκευών που περιέχουν αμίαντο

17 08 υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο

 • 17 08 01* υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο μολυσμένα από επικίνδυνες ουσίες
 • 17 08 02 υλικά δομικών κατασκευών με βάση τον γύψο, εκτός εκείνων που αναφέρονται στο 17 08 01

17 09 άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων

 • 17 09 01* απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων που περιέχουν υδράργυρο
 • 17 09 02* απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων που περιέχουν PCB (π.χ. στεγανωτικά υλικά που περιέχουν PCB, δάπεδα με βάση ρητίνες που περιέχουν PCB, μονάδες στεγανοποιημένης υαλόφραξης που περιέχουν PCB, πυκνωτές που περιέχουν PCB)
 • 17 09 03* άλλα απόβλητα δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων αποβλήτων) που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
 • 17 09 04 μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων, εκτός εκείνων που αναφέρονται στα 17 09 01, 17 09 02 και 17 09 03

Ο παραγωγός των στερεών αποβλήτων AKK  πρέπει να συνεργάζεται με αδειούχο συλλογέα/μεταφορέα αποβλήτων των ίδιων εξαψήφιων κωδικών αποβλήτων και με αδειούχο διαχειριστή AKK επίσης των ίδιων εξαψήφιων κωδικών αποβλήτων.

Μοιραστείτε αυτήν την ανάρτηση
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp